Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
07Oct2014

Međunarodna godina porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

Porodična gazdinstva su preovlađujući oblike poljoprivednog delovanja i u razvijenim i u zemljama u razvoju

Na svetu postoji više od 500 miliona porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (family farms). Njima upravljaju i na njima rade porodice i one se prevashodno oslanjaju na radnu snagu porodice.

Porodična poljoprivredna gazdinstva su važan deo rešenja za svet bez siromštva i gladi

U mnogim delovima sveta porodičnapoljoprivredna gazdinstva su glavni proizvođači hranje koju koristimo svakodnevno u našim obrocima.

Preko 70% stanovništva koje je nesigurno, u smislu da je izloženo siromšatvu i gladi, živi u ruralnim oblastima Afrike, Azije, Latinske Amerike i Bliskog Istoka. Većina njih su mali farmeri koji nemaju dobar pristup izvorima, politikama i tehnologijama.

Veliki broj dokaza ukazuje da siromašna porodična poljoprivredna gazdinstva mogu brzo povećati svoju produktivni potencijal ukoliko su na snazi efikasne politike.

Olakšavanje pristupa zemlji, vodi i drugim prirodnim resursima i primena posebnih javnih politika za porodična poljoprivredna gazdinstva (krediti, tehnička pomoć, osiguranje, pristup tržištu, javne nabavke, odgovarajuće tehnologije) su ključni za povećanje poljoprivredne produktivnosti, iskorenjivanje siromaštva i postizanje svetske bezbednosti u hrani.

Porodična poljoprivredna gazdinstva podržavaju održivi razvoj

Porodična gazdinstva vode poljoprivredne sisteme koji su zasnovani na diverzifikaciji useva i čuvaju tradicionalne prehrambene proizvode, doprinoseći kako izbalansiranoj ishrani tako i zaštiti svetske agro-biološke raznovrsnosti.

Porodična poljoprivredna gazdinstva su deo teritorijalnih mreža i lokalnih kultura, i uglavnom troše svoje prihode u okviru lokalnih i regionalnih tržišta, stvarajući mnoga poljoprivredna i nepoljoprivredna radna mesta.

Lokalni krugovi proizvodnje i potrošnje zasnovani na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima imaju glavnu ulogu u borbi protiv gladi, posebno kada su povezani sa politikama socijalne zaštite koje se bave potrebama ranjive populacije.

Međunarodna godina porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

Porodična poljoprivredna gazdinstva poseduju jedinstven potencijal da se usmere na prehrambene sisteme koji su više produktivniji i održivi, pod uslovom da politike stvore okruženje koje bi ih podržalo na tom putu.

Međunarodna godina porodičnih poljoprivrednih gazdinstava pruža jasnu priliku da se dalje naglasi strateška uloga porodičnih gazdinstava u poljoprivrednom i ruralnom razvoju i da se ojačaju njihovi kapaciteti.

Vlade mogu pokazati svoju političku volju kroz izgradnju pravnog okvira, institucija i politika koje podržavaju porodična poljoprivredna gazdinstva.

Osnovni cilj je ustanovljavanje platforme za politički dijalog sa organizacijama malih porodičnim poljoprivrednika kako bi se formirao konsenzus, napravile i primenile efikasne politike.

Međunarodna saradnja može unaprediti politički dijalog svih relevatnih aktera i može pomoći u pronalaženju konkretnih i održivih rešenja.

 

FAO