Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
10Oct2014

Izveštaj EK o napretku Srbije ka članstvu u EU o pravima dece i žena, rodnoj ravnopravnosti, socijalnoj inkluziji, pravima manjina i trgovini ljudima

U godišnjem izveštaju Evropske komisije o Srbiji, koji se odnosi na ispunjavanje uslova za članstvo u EU istaknuto je sledeće:

Pravni i institucionalni okvir za zaštitu prava žena i dece je unapređen. Mere protiv nasilja u porodici i rodne neravnopravnosti na radnom mestu tek treba da daju efikasne rezultate. Položaj romske dece i dece sa posebnim potrebama, koja su najviše diskriminisana, dodatno je oslabljen nakon ozbiljnih poplava u maju. Neophodno je značajno unaprediti socijalnu inkluziju lica sa posebnim potrebama.

Pravni okvir zaštite manjina je u velikoj meri postavljen ali je neophodno osigurati njegovu  doslednu primenu u celoj zemlji, posebno u odnosu na obrazovanje, upotrebu jezika, i pristup medijima i verskim službama na jezicima manjina. Pozitivni koraci preduzeti da bi se popravio položaj Roma moraju se ubrzati, poebno kada se radi o obrazovanju, stanovanju i zaposlenju. Dalji održivi napori i dodatni finansijski resursi su neophodni da bi se popravio položaj Roma i izbeglica i raseljenih lica.

Ocene Evropske komisije koje se tiču socijalnog položaja posebno ranjivih grupa

Uprkos određenom napretku u sveukupnom zakonodavnom i regulatornom okviru, treba ubrzati primenu akcionog plana za poboljšanje položaja Roma. Izdvojena su mala sredstva iz budžeta, a romska zajednica je i dalje neproporcionalno isključena iz kruga socijalnih usluga i inicijativa koje promovišu socijalnu inkluziju i pristup zapošljavanju. Potrebno je razviti nacionalni mehanizam koji osigurava pouzdane, adekvatne i blagovremene podatke o socijalnoj situaciji.

Anti-diskriminaciono zakondavstvo je neophodno još usaglasiti sa pravnim tekovinama Unije. Grupe koje su najviše diskriminisane su Romi, seksualne manjine i lica sa HIV/AIDS. 

Kada je reč o jednakim mogućnostima za muškarce i žene, zakonski propisi o trudnicama i porodiljama, protiv seksualnog uznemiravanja i nejednakosti u pogledu plata i napredovanja, moraju se sistemski sprovoditi. Administrativni kapaciteti za rodnu ravnopravnost su i dalje slabi. Zakon o ministarstvima iz aprila je ukinuo Upravu za rodnu ravnopravnost. Novo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ima jedinicu za rodnu ravnopravnost u okviru sektora za razvoj i planiranje.

Ocene Evropske komisije koje se tiču osnovnih prava posebno ranjivih grupa

Kada je reč o pravima žena i o rodnoj ravnopravnosti, Parlament je ratifikovao u oktobru 2013. godine Istanbulsku konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv nasilja nad ženama. Katalog krivičnih dela teka treba usaglasiti sa ovom konvencijom.

Neophodno je osigurati adekvatne resurse i bolju koordinaciju nacionalne mašinerije za promociju rodne ravnopravnosti. Akcioni plan za primenu nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv nasilje nad ženama  tek treba usvojiti. Pove'ao se broj žena koje su ubili njihovi partneri.  Naredbe o hitnoj zaštiti se ne donose odmah, ne postoji nacionalna SOS linija za žene, ne postoji dovoljno prihvatilišta  i ne postoje centri za žrtve seksualnog nasilja. Neophodno je unaprediti mehanizam koordinacije prikupljanja i deljenja podataka između svih relevatnih aktera u sistemu.

Romska deca i deca sa posebnim potrebama su najviše diskriminisana. Romska deca su i dalje najzastupljenija u specijalnim školama, posebnim odeljenima i u sistemu državnog staranja. Romske devojčice su posebno izložene rizicima kao što su udaja u mladom dobu, što ugrožava njihovo reproduktivno zdravlje.

Nedostatak resursa je na lokalnom nivou prepreka inkluziji dece sa posebnim potrebama u redovne škole. Neophodno je proširiti usluge u zajednici i osigurati pružanje usluga koje povezuje zdravstveno, obrazovno i socijalno blagostanje.

Neophodno je napraviti novu nacionalnu strategiju za sprečavanje  nasilja nad  decom i zaštitu dece od nasilja. Iako maloletni prestupnici nisu zatvoreni u institucijama, neophodno je poboljšati alternativne sankcije, jer su  mere usmerene na reintegraciju maloletnih prestupnika i smanjenje povratnika retko primenjene u praksi. Mere zaštite dece žrtava krivičnih dela se ne sprovode pravilno. Konvencija Međunarodne organizacije rada o najgorim oblicima dečjeg rada (br. 182) se ne primenuje efikasno.

Kada je reč o ranjivim osobama i/ili osobama sa posebnim potrebama, sistem socijalnih usluga je još uvek veoma institucionalizovan i usluge podrške u zajednici su i dalje veoma ograničene na lokalnom nivou.

Ocene Evropske komisije o borbi protiv trgovine ljudima

Neophodno je osigurati kapacitete policije za efikasnu borbu protiv trgovine ljudima i poboljšati primenu zakona. Treninzi o trgovini ljudima za policiju, uključujući i graničnu policiju, moraju se unaprediti. Institucija Nacionalnog koordinatora treba da odražava multi-disciplinarni pristup problemu trgovine ljudima.

Jedinici za zaštitu svedoka nedostaje adekvatno osoblje, oprema i prostorije da bi bili u potpunosti operativni i da bi se stvorilo okruženje koje uliva poverenje svedocima i žrtvama.

Srbija ostaje država porekla, tranzita i odredišta trgovine ljudima, i za seksualnu i za radnu eksploataciju. Neophodno je značajno ojačati i institucionalni okvir i kapacitete prihvatilišta kako bi se osiguralo da borba protiv trgovine ljudima bude održiva i da odvraća od zločina.

Pregled pripremio CENTAR za istraživanje javnih politika