27Oct2014

Obeležavanje Nedelje žena sa invaliditetom od 3. do 7. novembra 2014. godine

Nasilje nad ženama je kršenje ljudskih prava. Predrasude da je žena kriva za nasilje koje je preživela, vaspitanje i stav društva da se porodica mora sačuvati po svaku cenu, kao i strah od sekundarne viktimizacije, glavni su razlozi zbog kojih, na žalost veliki procenat žena nikada i ne prijavi nasilje. 

Promovisanje prava na život bez nasilja, kao i podrška u osnaživanju svih žena koje imaju iskustvo rodno zasnovanog nasilja je od suštinskog značaja za postizanje pune ravnopravnosti i eliminisanje diskriminacije žena u svim oblastima društvenog života.

Žene sa invaliditetom su višestruko diskriminisana grupa, a nasilje i diskriminacija kojom su izložene najčešće u porodici, braku ili partnerskim vezama, u Srbiji je još uvek tabu tema o kojoj se nerado govori i još uvek se ne prepoznaje kao takva, jer se invalidnost ne posmatra kroz rodnu perspektivu. Za žene sa invaliditetom je izlazak iz situacije nasilja znatno teži, jer im, između ostalog, institucionalni vid zaštite od nasilja nije dostupan usled arhitektonske i komunikacijske nepristupačnosti, niti postoje servisi podrške koji će im pomoći u svakodnevnom funkcionisanju, da se osnaže i preuzmu kontrolu nad sopstvenim životom.

Zbog toga "Mreža .IZ KRUGA - Srbija", zajedno sa organizacijama .IZ KRUGA u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, ustanovljava obeležavanje NEDELJE ŽENA SA INVALIDITETOM koja će se održati u sva četiri grada i to od 3. do 7. novembra 2014. godine. Manifestacija će početi uličnom akcijom 3.11.2014, istog dana i u istom trenutku u gradovima, nakon čega će uslediti i serijal tribina na temu "Servisi podrške ženama sa invaliditetom sa iskustvom nasilja".

Cilj ovih aktivnosti je sa jedne strane učiniti vidljivijim vrste podrške koje su neophodne ženama sa invaliditetom sa iskustvom nasilja, a sa druge strane podsetiti lokalnu zajednicu i donosioce odluka na težak položaj žena sa invaliditetom, na izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu i sa obavezama lokalnih vlasti da usvoje mere i politike za unapređenje njihovog položaja, a koje proističu iz međunarodnih dokumenata koje je naša zemlja ratifikovala.

Sve ovo je uvod u obeležavanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koje se svake godine realizuje od 25. novembra do 10. decembra.

Iskreno se nadamo da ćete se odazvati našem pozivu i na taj način doprineti podizanju svesti naše lokalne zajednice o ljudskim pravima žena sa invaliditetom.

Promotivni letak možete preuzeti ovde.

IZ KRUGA