Projekat: Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva
29Jan2013

CENTAR na sastanku o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za Rezoluciju 1325

Centar za istraživanje javnih politika bio je među organizacijama civilnog društva koje su učestvovale na međusektorskom sastanku sa predstavnicima Komisije Narodne skupštine za praćenje sprovođenje NAP za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji i Multisektorskog koordinacionog tela. Sastanak je održan 22. jula u zgradi Narodne skupštine, u organizaciji Komisije za praćenje sprovođenja NAP i Kancelarije Vlade RS za saradnju sa civilnom društvom. Na sastanku su predstavljene dosadašnja dostignuća u sprovođenju NAP, kao i planovi za buduće aktivnosti.

Predsednica Multisektorskog koordinacionog tela za sprovođenje NAP Vesna Nikolić istakla je da je ostvarena međusektorska saradnja sa civilnim društvom i međunarodnim organizacijam, a jedan od odličnih primera je vrlo produktivan dijalog ovog tela i OCD iz decembra 2012. godine. Posebno značajne dosadašnje aktivnosti su donošenje jedinstvene liste merljivih indikatora za sprovođenje NAP i uspostavljanje mehanizama rodne ravnopravnosti unutar sistema (osobe od poverenja i savetnice za rodnu ravnopravnost). Gospođa Nikolić je takođe pozvala OCD da uzmu aktivno učešće u reviziji NAP predviđenoj za oktobar 2013, kako bi se otklonile nedoslednosti i neusaglašene aktivnosti.

Predsednica Komisije za praćenje sprovođenja NAP Zlata Đerić najavila je da će buduće aktivnosti ovog tela biti usmerene na praćenje regrutovanja žena u vojsci i policiji, obezbeđivanje adekvatnih uslova za njihov rad i napredovanje, kao i na medijsku promociju žena u vojsci i policiji.

Najvažnije preporuke međusektorskog sastanka odnose se na uključivanje OCD u sprovođenje i predstojećeu reviziju NAP, usaglašavanje postojećih strateških dokumenata i uspostavljanje veze sa NAP, usmeravanje fokusa ne samo na pitanja bezbednosti, već na žene generalno i probleme sa kojima se suočavaju, spuštanje primene NAP na lokalni nivo itd.

Menadžerka za projekte Centra Jelena Radoman predstavila je nalaze tekućeg istraživanje Centra „Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva Republike Srbije”. Prisutni su se saglasili da je neophodno uklanjanje stereotipa i diskriminatornih stavova iz udžbenika koji se koriste na Vojnoj akademiji i u Vojnoj gimnaziji, kao i uopšte u obrazovnom sistemu, što je i uneto među preporuke međusektorskog sastanka.