11Dec2014

Ministarski savet OEBS-a u Bazelu usvojio Odluku 7/14 o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama

Ministarski savet OEBS-a je 5. decembra 2014. godine u Bazelu na Ministarskoj konferenciji usvojio Odluku 7/14 o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama. Ovo je druga takva odluka na nivou OEBS-a, ali ovoga puta usklađena sa odredbama i obavezama država članica u odnosu na Istambulsku konvenciju.

Odluka poziva sve države članice da osude nasilje nad ženama i uzdrže se od njegovog opravdavanja, da svim ženama osiguraju punu zaštitu i poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, da preduzmu neophodne mere prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i da u tom cilju razvijaju pravni okvir, mere prevencije nasilja nad ženama, mere zaštite žena koje su žrtve nasilja, mere kažnjavanja počinilaca nasilja i omogućavanje žrtvama da naknade štetu. Ministarski savet je takođe pozvao članice da razvijajau sveobuhvatne i koordinisane nacionalne politike borbe protiv nasilja nad ženama koje uključuju sve relavntne aktere (policija, pravosuđe, parlamenti, nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, ustanove zdravstvene i socijalne zaštite, OCD).

OEBS će u okviru svog mandata poboljšati saradnju sa bitnim akterima u međunarodnim i regionalnim organizacijama, i olakšati razmenu informacija, iskustava i dobrih praksi između država i svih relevantnih aktera.