Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
24Dec2014

Prezentacija smernica za sprečavanje sekundarne viktimizacije žena žrtava nasilja u kontaktu sa policijskim službenicima

U beogradskom Medija centru 24.12.2014. nevladine organizacije Autonomni ženski centar i ASTRA, predstavile su dokument koji je rezultat saradnje sa stručnjacima i stručnjakinjama u oblasti zaštite žena od nasilja. Dokument koji je kreirala radna grupa stručnjaka obuhvatio je preporuke za postupanje policijskih službenika prilikom intervencija/izlaska na teren po prijavi nasilja u porodici. Dokument je kreiran u okviru projekta „Rodna perspektiva ljudske bezbednosti“ koje u partnerstvu realizuju Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom, podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih Država učesnicama/ima se obratila politička savetnica Cherrie Daniels, koja je izrazila zahvalnost Ministarstvu unutrašnjihb poslova i Autonomnom ženskom centru na posvećenosti i rezultatima na ovom projektu, kao zadovoljstvo Ambasade SAD da je imala priliku da podrži realizaciju ove i drugih aktivnosti za predstanike MUPa i žene, građanke Srbije.
 
Smernice se odnose na pojašnjenje društvenih predrasuda koje prate fenomen nasilja nad ženama, posebno predrasude tj. stigmatizaciju koja se odnosi na žene koje imaju poteškoće sa mentalnim zdravljem, zloupotrebom alkohola ili droga, žene sa invaliditetom i Romkinje. Objašnjeno je kroz šta prolaze žene koje su preživele traumatsko iskustvo nasilja, kako može izgledati njihovo davanje iskaza policijskim službenicima, kako bi se pomoglo u razumevanju njihove pozicije i pružila podrška za izlazak iz nasilja. Posebno poglavlje je posvećeno postupanju službenika pri izlasku na teren sa jasnim preporukama koje integrišu sva prethodna pojašnjenja o stanju i strahovima žena sa kojima prilikom intervencija komuniciraju.
Kao podrška policijskim službenicima koji se u svom radu svakodnevno susreću sa žrtavama koje su traumatizovane nasiljem koje su preživele, ponuđeno je objašnjenje kako to može uticati na njih kao i mere koje bi bi im pomogle da se zaštite od vrste profesionalnog stresa i sagorevanja.
U užem sastavu radne grupe učestvovale/i su: predstavnici/e MUP RS Slavica Radovanović (čanica Radne grupe za praćenje aktivnosti policije u oblasti nasilja u porodici, Uprava za obrazovanje MUPa), Ranđel Milošević (član Radne grupe za praćenje aktivnosti policije u oblasti nasilja u porodici, Uprava policije), Dragana Vukša (Centar za osnovnu policijsku obuku Sremska Kamenica); dr Olivera Mladenović (psihijatarka Dom zdravlja Lazarevac), Biljana Slavković (psihoterapeutkinja, Institut za psihodramu), i Tanja Ignjatović (psihologinja, Autonomni ženski centar). U sastavu šire radne grupe učestovale su: Lepojka Čarević Mitanovski (direktorka ...Iz kruga Beograd), Tatjana Vasić (savetnica Ministra unutrašnjih poslova za rodnu ravnopravnost), Emilija Glamočanin (Ministarstvo unutrašnjih poslova), predstavnica Poverenice za zastitu ravnopravnosti (u konsultativnoj ulozi) i predstavnice Mreže žene protiv nasilja.
Projekat se realizuje od septembra 2013. godine i usmeren je na podršku primeni Nacionalnog akcionog plana za primenu UN Rezolucije 1325 „Žene, mir, bezbednost“.
Medija centar
Foto: Medija centar