Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
03Feb2015

Najava Konferencije "U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma" 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društo iz Beograda organizuju konferenciju “U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma” sa ciljem da se zajednički pristupi i ukaže na smernice za pružanje relevantnih osnova za izradu nove Strategije za unapređivanje položaja Roma.

Konferencija će se održati 9. februara 2015. godine u Klubu poslanika (Tolstojeva 2) u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.

Republika Srbija se 2005. godine, pristupajući Dekadi Roma i usvajajući nacionalni strateški okvir za unapređivanje položaja romske zajednice, jasno opredelila za ekonomsku i socijalnu inkluziju. Srbija se obavezala na poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u saradnji sa međunarodnim partnerskim organizacijama i uz puno učešće romske nacionalne manjine. Najvažniji strateški dokument koji bi trebalo da doprinese ostvarenju ovog cilja je Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i prateći Akcioni plan za sprovođenje ove strategije od 2015. godine.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz podršku „Making the Most of EU Funds for Roma“ Open Society Foundations iz Budimpešte i Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda, pripremila je Polaznu studiju za izradu nove Strategije za inkluziju Roma usaglašene sa Strategijom Evropa 2020 kojom se predočavaju razlozi i osnove za izradu novog strateškog dokumenta. Takođe, na Konferenciji će biti predstavljen Izveštaj o implemetaciji Operativnih zaključaka Seminara o socijanom uključivanju Roma i Romkinja u RS održanom u junu 2013. godine, kao i inicijative koje daju doprinos za izradu Nove strategije.

Učesnici događaja biće predstavnici državnih organa i institucija, jedinica lokalne samouprave, međunarodnih organizacija, nezavisnih tela, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Učešće na konferenciji treba potvrditi najkasnije do 6.2.2015. godine do 12 časova, na mail: ivana.denic@ljudskaprava.gov.rs, ili putem broja telefone 011 311 24 10, kontakt osoba Ivana Denić.

SIPRU