Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
09Feb2015

U Beogradu održana konferencija ,,U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društo iz Beograda organizovala je u Beogradu konferenciju ,,U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma“,  sa ciljem da se zajednički pristupi izradi nove Strategije za unapređivanje položaja Roma. 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz podršku „Making the Most of EU Funds for Roma“ Open Society Foundations iz Budimpešte i Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda, pripremila je „Polaznu studiju za izradu nove Strategije za inkluziju Roma usaglašene sa Strategijom Evropa 2020’’ kojom se predočavaju razlozi i osnove za izradu novog strateškog dokumenta.

Polazna studija za novu Strategiju za inkluziju Roma 2016 – 2026 izrađena je u širokom konsultativnom procesu koji je uključivao i jedinice lokalne samouprave u Srbiji, državne institucije i nezavisna tela, i organizacije civilnog društva. Cilj ovog konsultativnog procesa je bio da se stekne uvid u sve aspekte sprovođenja politika koje mogu da doprinesu unapređenju položaja Roma u Srbiji i izrade osnove koje mogu da pomognu izradi kvalitetnog strateškog dokumenta.  

Centar za istraživanje javnih politika, kao jedna od organizacija civilnog društva koja se kroz svoj istraživači rad  bavi problematikom Roma i Romkinja u Srbiji takođe je aktivno učestvovala u ovom procesu.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović napomenula je da je Vlada Republike Srbije posvećena rešavanju problema sa kojima se suočava romska nacionalna manjina, imajuću u vidu da u vremenu teške ekonomske krize koja je pogodila sve građane, njihov problem postaje sve složeniji. Ona se osvrnula na institucionalno jačanje uspostavljanjem Saveta za unapređenje položaja Roma, kao i funkciju koju ima Nacionalni Savet romske nacionalne manjine u ovom procesu.

Predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i Dekade uključivanja Roma, Nenad Ivanišević istakao je da će Savet u narednom periodu intenzivirati svoj rad. On navodi da je potpisivanjem Povelje o nastavku Dekade uključivanja Roma država pokazala spremnost da nastavi sa aktivnostima na unapređivanju položaja Roma. Ivanišević navodi da će Vladin Savet za unapređenje položaja Roma zajedno sa resornim ministarstvom nastojati da uspostavi saradnju sa zemljama u okruženju sa ciljem preuzimanja najboljih politika koje su usmerene ka rešavanju pitanja vezenih za položaj i status Roma.  
 
Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, izrazio je zadovoljstvo što se u izradu Polazne studije, koja je osnov za buduću Strategiju, uključio širok krug učesnika i naglasio da nova Strategija mora da otkloni nedostatke prethodne kako u teorijskom, tako i u praktičnom pristupu.
Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, naglasio je važnost diskusije o osnovama koje će poslužiti kao važan segment u izradi nove Strategije, čije mere i aktivnosti moraju biti efikasnije u odnosu na Strategiju iz 2009. godine, na polju smanjivanja razlika između Roma i većinskog stanovništva, a posebno mere smanjivanja stope siromaštva.
Predsednik Stalne konferencije romskih udruženja građana - Liga Roma, Osman Balić, osvrnuo se na pitanja koja bi trebalo da budu deo polazne studije, kao što su politička organizacija Roma u partije kao sredstvo borbe za ostvarivanje prava svoje zajednice, zatim pitanja institucionalizacije i redefinisanje pitanja bezbednosti. On podseća Rome na važnost romskog dijaloga kao kulturnog procesa i apleluje na održavanje kulture i tradicije pripadnika romske zajednice.
Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo, izrazila je zadovoljstvo što je imala mogućnost da podrži konsultativni dijalog u procesu izrade Polaznih osnova, kao i današnju konferenciju na kojoj je učešće uzeo veliki broj učesnika koji se bave pitanjima unapređenja položaja Roma. Ona navodi da su u periodu od 2005-2015. godine napravljeni vidni rezultati u sprovođenju Strategije, što je posebno primetno na lokalnom nivou, ali da moramo nastojati da aktivnosti intenziviramo i jasno odredimo odgovornost svih relevantnih aktera i participacije samih Roma.
Na konferenciji su predstavljene Polazne osnove za izradu Strategije za inkluziju Roma u Srbiji usaglašene sa Strategijom Evropa 2020, Izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u RS, argumenti za drugu Dekada Roma, regionalna saradnja i koordinacija Romskih strategija u jugoistočnoj Evropi, kao i problemi siromaštva iz perspektive ljudskog razvoja, društveni i kulturni potencijal Roma i kulturna politika kao instrument socijalne inkluzije Roma, na koje su učesnici dali svoje komentare tokom diskusija.