Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
23Feb2015

Objavljena publikacija "Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji"

Romski ženski centar "Bibija", u saradnji sa partnerskim organizacijama "Romani cikna" - iz Kruševca, "Pravni skener" - Beograd i Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca, a u okviru regionalnog projekta "Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu", objavio je publikaciju "Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji". 

Kako se ističe u izveštaju "jedna od tekovina Dekade Roma svakako je zakonski strateški okvir za planiranje i sprovođenje dugoročnih mera smanjivanja siromaštva, borbe protiv diskriminacije i postizanje suštinske ravnopravnosti pripadnika i pripadnica romske zajednice u društvu". 

Takođe je istaknuto da "postizanje suštinske integracije u društvu iziskuje angažovanje svih, institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, pojedinaca na mestima odlučivanja, organizacija civilnog društva i same romske zajednice."

Teme kojima se bavi izveštaj su:  usklađenost intersektorskih strategija u Republici Srbiji; monitoring realizacije Strаtegije zа unаpređivаnje položаjа Romа Grаdа Kruševcа; monitoring realizacije „Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja nacionalnih manjina“ u opštini Lazarevac, za 2013/2014.godinu i praćenje poznavanja Zakona o pravima pacijenata i mehanizama zaštite pacijentovih prava.
Izveštaj sadrži i preporuke za postizanje suštinske integracije Romkinja u društvu:

Unaprediti mehanizame za sprovođenje i koordinaciju nacionalnih strategija i pratećih operativnih dokumenata u vezi sa pravima Romkinja, kako bi osigurala odgovornost države za sprovođenje mera koje su definisane kao odgovor na inter-resorne teme obuhvaćene ovim strategijama. 

Uspostaviti jasnu i delotvornu saradnju civilnog sektora i institucija na nacionalnom i lokalnom nivou i međunarodnih organizacija.

Uspostaviti mehanizme za monitoring i evaluaciju strateških dokumenata, kroz korišćenje dobro razvijenih i rodno osetljivih indikatora za merenje napretka u sprovođenju, kao i za analiziranje budžetskih troškova. 
Uvesti rodno budžetiranje na nacionalnom i lokalnom niovu koje ima jasne mere usmerene na poboljšanje položaja Romkinja.
Uključivanje Romkinja u rad lokalnih mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti.
Stvoriti uslove i mogućnosti za unapređivanje zapošljivosti Romkinja kroz dodatno obrazovanje i celoživotu edukaciju.

Izveštaj "Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji" dostupan je na srpskom i romskom jeziku. Obe verzije možete preuzeti ovde.