Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
23Feb2015

Održana sednica Saveta Vlade RS za unapređivanje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

Sednica Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma održana je u Vladi Republike Srbije. Sednicom je predsedavao Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na sednici su učestvovali članovi Saveta, predstavnici ministarstava, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao i predstavnici romskog civilnog sektora i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Pored njih, sednici je prisustvovalo i četvoro stažista romske nacionalne manjine koji učestvuju u ovogodišnjem ciklusu “Programa stažiranja za mlade-pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji”. Takođe, sednici su prisustvovali direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava, dr Suzana Paunović, i zamenik direktora Dragoljub Acković.
 
Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, prešlo se na Dnevni red gde je razmatran ulazak Srbije u drugu Dekadu Roma, gde se diskutovalo o Polaznim osnova za izradu Strategije za inkluziju Roma u Srbiji usaglašene sa Strategijom Evropa 2020 i o prednacrtu Zakona o legalizaciji neformalnih održivih romskih naselja. Takođe, na sednici je, između ostalog, bilo reči o raspoloživim sredstvima za Rome po ministarstvima iz budžeta RS za ovu godinu i  analizirala se realizacija Akcionog plana za 2014. godinu.
Stažisti romske nacionalnosti su, po prvi put, prisustvovali sednici nacionalnog Saveta Roma. Oni su imali priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem nacionalnog Saveta i da se upoznaju sa aktuelnim pitanjima kojima se nacionalni Savet Roma bavi. Nakon završetka Programa stažiranja, možda se nekome od njih ukaže šansa da budu članovi Saveta Roma.