Projekat: Formalne i neformalne mreže u ruralnim oblastima
26Feb2015

Vesti RRPP: Dve studije o položaju istraživača društvenih nauka u Srbiji

U okviru National Policy Dialogue in Serbia Institut ekonomskih nauka iz Beograda objavio je dve studije o položaju istraživača društvenih nauka u Srbiji.

 

Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju
  
Cilj ove studije je da preispita i analizira probleme i izazove sa kojima se suočavaju mladi istraživači kada idu da studiraju u inostranstvo, i po povratku u Srbiju. Nalazi ukazuju da su studenti iz Srbije često primorani na mobilnost, zbog niskog nivoa ulaganja u naučno-istraživačke delatnosti i nemogućnosti obuke u domaćim institucijama. Želja da se ode  je veoma jaka , pogotovo zbog loših socio-ekonomskih uslova i loših mogućnosti zapošljavanja i / ili mogućnosti za profesionalni razvoj. Mladi se vraćaju u zemlju uglavnom kad moraju, zbog isticanja roka važenja vize  i nemogućnosti da pronađu stalni posao u inostranstvu.
 
Studija analizira problem priznavanja diploma, koji je do sada bio glavna prepreka mladim povratnicima. Takođe daje pregled faktora koji motivišu mlade istraživače da ostanu u Srbiji, i kao najistaknutiji faktori su stipendije i pronalaženje posla.
 
Studiju  “Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju” možete preuzeti ovde.

Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru

Ključni rezultati ovog istraživanja pokazuju da mladi istraživači u društvenim naukama pokušavaju da kombinuju aktivnosti u sektoru visokog obrazovanja i naučno-istraživački rad sa radom u neprofitnom sektoru. Tako, oni nastoje  da prevaziđu slabosti jednog specifičnog sektora koristeći prednosti drugog.
Mladi naučnici tvrde da su nedovoljna finansijska podrška za empirijska istraživanja i niske plate osnovni razlozi za njihove dodatne aktivnosti u organizacijama civilnog društva. Uslovi rada u ovom sektoru se doživljavaju kao bolji zbog više sredstava za rad na terenu - i efikasnije administrative podrške u realizaciji projekta .
 
Pored tog, rad u organizacijama civilnog društva je i prilika za sticanje veština u upravljanju projektima. Shodno tome, nemogućnost da se fokusiraju na svoj doktorsku disertaciju i nedostatak finansijskih sredstava za rad na terenu su najveće prepreke za mlade istraživača koji su angažovani na univerzitetima i drugim istraživačkim institutima .
 
Istraživači zaposleni u ovim organizacijama najčešće su angažovani u nastavi, u realizaciji projekata koje finansira Ministarstvo ili su podržani od strane međunarodnih donatora i oni imaju obaveze u vezi svoje doktorske disertacije kako bi zadržali svoje akademske pozicije.
Po istom principu , istraživači iz OCD koji su finansirani po projektu, obično rade istovremeno na više tematski različitih projekata kako bi se pokrili svoju platu. Zato obe grupe istraživača za sebe kažu da su "preopterećeni". Kao posledica toga, može doći do zanemarivanja kvaliteta naučne produkcije.

Studiju “Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru” možete preuzeti ovde.

Program promocije regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) je usmeren na unapređivanje i promociju istraživanja u društvenim naukama u zemljama Zapadnog Balkana. Istraživanja u društvenim naukama pomažu da se razumeju posebne potrebe za reformama i da se prepoznaju dugoročne posledice mogućih političkih odluka. Istraživači dobijaju podršku kroz istraživačke stipendije, metodološke i tematske treninge, kao i priliku za regionalnu i međunarodnu razmenu iskustava i povezivanje.
 
RRPP koordiniše Međufakultetski institut za centralnu i istočnu Evropu Univerziteta u Friburu, a u potpunosti ga finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.
 
U okviru Programa promocije regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) finasira se i projekat “Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja” u kojem učestvuje i Centar za istraživanje javnih politika.

RRPP