Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
16Mar2015

Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti 

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović na konferenciji za medije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije izjavila je da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava prepoznala kao veoma važnu inicijativu Policijske Asocijacije „Evropski policajci romske nacionalnosti za inkluziju Roma u sektor bezbednosti. “Putem ove inicijative postiže efikasnije sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja i statusa Roma u Srbiji, kao i mera navedenih u Akcionom planu za njeno sprovođenje”, ističe Paunović.


“Iako postoji zainteresovanost romske populacije za rad u sistemu MUP-a, jedna od glavnih prepreka za postizanje veće prolaznosti ove populacije na osnovnu policijsku obuku je nedovoljna informisanost o uslovima upisa, kao i samom kvalifikacionom testu”, objašnjava Paunović.


Projektom su predviđene info sesije za mlade Romkinje i Rome, kao i jednodnevni pripremni treninzi u šest sedišta policijskih uprava (Novi Sad, Beograd, Bor, Kraljevo, Pirot i Niš), što je preduslov za povećanje stepena prolaznosti na osnovnu policijsku obuku, kako navodi Paunović.


Ona dodaje da će mladi Romi i Romkinje širom zemlje biti informisani o mogućnosti konkurisanja za obuke, a tokom treninga imaće priliku da se detaljno informišu i upoznaju sa svim segmentima i procedurama polaganja kvalifikacionog ispita direktno od predavača iz Centra za osnovnu policijsku obuku. Posebna pažnja biće posvećena animiranju što većeg broja Romkinja za učešće u obukama i konkurisanje za osnovnu policijsku obuku.


Paunović ocenjuje da se ovakim inicijativama omogućava povećanje zastupljenosti pripadnica i pripadnika romske populacije u policiji, doprinosi povećanju stepena zaposlenosti mladih Roma/kinja, a sa druge jača poverenje ove populacije u rad MUP i njihova bezbednost.


Paunović je napomenula da će Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji kroz projekat Tehnička podrška KLjMP koji finansira Švedksa Sida će i nakon završetka projekta nastaviti da pruža podršku u ovom veoma značajnom procesu inkluzije Roma, posebno u vezi realizacije druge faze pripremne nastave koja se planira u mesecu maju 2015. godine odnosno trodnevna obuka u COPO u Sremskoj Kamenici za 30 do 50 kandidata koji će pokažu najbolje rezultate.


Projekat „Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti: Ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku” podržan je od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u okviru programa za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, koji realizuje Policijska Asocijacije „Evropski policajci romske nacionalnosti” u saradnji sa Centrom za istraživanje javnih politika. Podršku u realizaciji projekta dali su MUP i Centar za osnovnu policijsku obuku.


U Sremskoj Kamenici u sredu 11. marta 2015. godine održan je prvi trening zainteresovanih učenika za prijem na osnovnu policijsku obuku Roma i Romkinja. Zainteresovanost za učešće na trenizimima iskazalo je do sada više od 180 mladih Roma i Romkinja.


Paunović je tokom svog izlaganja podsetila da je u cilju sprovođenja konkretnih mera sadržanih u Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije Kancelarija u okviru IPA 2011 projekta realizovala obuke za trenere policije iz 30 jedinica lokalne samouprave, kao i načelnica policijske uprave Užice i predstavnika Uprave policije, granične policije, saobraćajne policije i Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku. U okviru istog projekta, Kriminalističko-policijska akademija je sprovela istraživanje “Stavovi kriminalističkih inspektora o diskriminaciji”, što predstavlja prvo istraživanje na ovu temu koje je do sada sprovedeno, takođe je sprovoden i niz promotivnih i preventivnih aktivnosti u 11 jedinica lokalne samouprave, koje između ostalih uključuju održavanje okruglih stolova posvećenih borbi protiv grafita koji sadrže govor mržnje. Paunović se nadovezala na realizovane aktivnosti u okviru IPA 2011 projekta “Sprovođenje antidiskriminacionih politika” gde je Kancelarija zajedno sa Službom za upravljanje kadrovima (SUK), organizovala obuku “Mehanizmi za praćenje primene osnovnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima” za državne službenike. Ove dve obuke su povezane jer je svrha prve bila podizanje nivoa svesti kod funkcionera, a druga se odnosila na važnost izveštaja.


Ona je ovom prilikom napomenula da je Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz decembra 2012. godine, uveden je institut zločina iz mržnje u domaće krivično zakonodavstvo.


Kancelarija je u okviru IPA 2011 projekta u saradnji sa Pravosudnom akademijom takođe organizovala obuku za 10 sudija i tužilaca predavača u Pravosudnoj akademiji u cilju sticanja znanja o primeni nedavno uvedenog instituta zločina iz mržnje u praksi, a izrađen je i priručnik. Kancelarija je u saradnji sa službom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Ministarstvom unutrašnjih poslova u okviru IPA 2011 projekta organizovala i obuku o ulozi policije u borbi protiv diskriminacije, na kojoj su učestvovali načelnici i zamenici načelnika iz 160 policijskih uprava širom Srbije, kao i viši funkcioneri policije. Sačinjena je i usvojena medijska kampanja, definisane su promotivne i preventivne aktivnosti na lokalnom nivou, koje će trajati godinu dana.


Kancelarija je u saradnji sa službom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Ministarstvom unutrašnjih poslova u okviru IPA 2011 projekta u oktobru održala dve radionice: radionicu „Unapređenje planova obuke u policijskim centrima za obuku“ namenjenu predavačima Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici i Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku, i radionicu „Razvoj kapaciteta policijskih službenika radi unapređenja efektivnosti sprovođenja antidiskriminacionih politika/borbe protiv zločina mržnje i govora mržnje“ za 22 predavača Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici i Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku, kao i za 33 policijska službenika iz odabranih 11 jedinica lokalne samouprave u Srbiji.


Na konferenciji su, pored direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava, govorili i Milosav Miličković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Aleksandar Djorđević, načelnik Uprave za obrazovanje u MUP-u, Biljana Puškar, načelnik Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, Nenad Tairović predsednik Asocijacije policajaca i Svetlana Djurđević Lukić, ispred Centra za istraživanje javnih politika.

Izvor: ljudskaprava.gov.rs