Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
27Mar2015

Udruženje Romkinja Amarilis, Novi Sad

"Grupu smo osnovale 2002. godine kao mesto u Novom Sadu koje će da okuplja Romkinje, ali i Egipćanke i Aškalijke, i gde će se promovisati društvena integracija. Cilj nam je da što više žena dobije informacije koje će im pomoći da ostvare i brane svoja ljudska prava. Zbog toga organizujemo različite edukacije na temu zdravstvene zaštite, ženskih ljudskih prava, važnosti političke participacije i obrazovanja.


Jedna od naših aktivnosti je i to što pomažemo pri upisu romske dece u vrtiće. Mali je broj romske dece koja idu u obdanište i to ih stavlja u neravnopravan položaj sa ostalom decom. Smatramo da obrazovanje ne počinje u osnovnoj školi, već da je bitno da se deca što ranije uključe u obrazovni sistem.


Organizovale smo brojne okrugle stolove i konferencije na temu unapređenja položaja Romkinja. Smatramo da je potrebno da se problemi sa kojima se Romkinje suočavaju rešavaju sistemski. Sarađujemo sa donosiocima odluka u Novom Sadu i zagovaramo donošenje Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Romkinja.


Ponosne smo što smo deo Romske ženske mreže od samog njenog osnivanja i što zajedno sa ostalilm organizacijama i inicijativama ukazujemo na važnost aktivnog uključivanja Romkinja u sve sfere društvenog života. Naša organizacija je nekoliko puta predstavljala Mrežu na nacionalnim i međunarodnim skupovima. Posebno nas raduje kada učestvujemo u kampanji Mesec romskog ženskog aktivizma. Tada građani i građanke Novog Sada imaju priliku da čuju o važnosti našeg rada i životima Romkinja iz jednog sasvim drugog ugla. Na taj način menjamo svest ljudi i pomeramo granice."

MRZA