Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
27Mar2015

Konstituisan Savet za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska pra va

Konstitutivna sednica Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kojom je predsedavala Suzana Paunović, održana je u petak 27. marta 2015. godine.

Srbija ostvaruje napredak u poštovanju ljudskih i manjinskih prava, a osnivanje jednog ovakvog tela pokazatelj je odlučnosti Vlade Republike Srbije da nastavi u dobrom pravcu, ocenila je Paunović. Republika Srbija podnosi redovne izveštaje telima UN i od njih dobija preporuke u cilju unapređenja poštovanja ljudskih i manjinskih prava i u ovom trenutku Srbija ima 367 preporuka koje su joj uputili mehanizmi UN za ljudska prava, izjavila je Paunović.

Najslabija ocena u procesu izveštavanja, kako objašnjava Paunović, odnosila se na praćenje postupanja po preporukama međunarodnih tela, što je bio osnovni razlog za osnivanje Saveta, kako sistemski uredila sva važna pitanja u sistemu implementacije politika koja se odnose na ljudska i manjinska prava.

Paunović navodi da se kroz rad ovog Saveta treba postići ostvarivanje sledećih ciljeva: unapređenje komunikacije između državnih organa u sagledavanju stanja i pripremi izveštaja; poboljšanje saradnje između državnih organa i institucija i drugih relevantnih aktera; unapređenje institucionalne memorije o ovim pitanjima i unapređenje procesa implementacije preporuka.

Rad Saveta je važan zbog samog procesa izveštavanja i komunikacije sa mehanizmima UN, kao i zbog pregovaračkog procesa sa EU (posebno za poglavlja 23 i 24), ali njegov primarni zadatak jeste unapređenje stanja ljudskih prava u Srbiji, naglasila je Paunović.

Poslovnikom o radu Saveta, koji je usvojen na današnjoj sednici, uređena su najvažnija pitanja za efikasan rad Saveta, sa ciljem da se saradnja sa svim relevantnim akterima od nezavisnih regulatornih tela, skupštinskog odbora, nevladinog sektora, i delegacijama koje predstavljaju izveštaje Republike Srbije relevantnim mehanizmima UN podigne na najviši nivo. Da rad Saveta treba da bude dostupan i najširoj javnosti, govori i činjenica da je predviđeno održavanje javnog slušanja jednom godišnje, navodi se u saopštenju predsedavajuće.

Na sednici su razmatrane preporuke Saveta za ljudska prava UN iz Drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda i preporukama ugovornih tela UN, koje su nakon izlaganja razmatrane, sa posebnim osvrtom na preporuke 17 i 23 Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena.

Savet za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava obrazovan je u decembru 2014. godine Odlukom Vlade Republike Srbije na period od pet godina. Savet u svom sazivu ima predsednika i devet članova iz reda funkcionera i državnih službenika na položaju u ministarstvima nadležnim za poslove pravde, spoljne poslove, unutrašnje poslove, rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, zdravlje, kulturu i informisanje, državnu upravu i lokalnu samoupravu i iz Kancelarije za evropske integracije.

Savet je osnovan sa zadatkom da razmatra i prati primenu preporuka koje Republika Srbija dobija u procesu Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija i preporuka ugovornih tela Ujedinjenih nacija – Komiteta za prava čoveka, Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava, Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije, Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena, Komiteta protiv torture, Komiteta za prava deteta, Komiteta za prava osoba sa invaliditetom i Komiteta za prisilne nestanke. Savet će predlagati mere za primenu dobijenih preporuka, davati mišljenja o napretku ljudskih prava u izveštajnom periodu i stručna objašnjenja o stanju ljudskih prava i rezultatima koji su ostvareni primenom preporuka.

Sednici Saveta, osim članova prisustvovali su i predstavnici nazavisnih regulatornih tela, Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Izvor: ljudskaprava.gov.rs