Projekat: Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti
02Apr2015

Stažisti u poseti Zaštitniku građana

Priliku da posete Zaštitnika građana danas su imali akteri ovogodišnjeg ciklusa “Programa stažiranja za mlade - pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji”. Organizujući ovu posetu, mladi pripadnici nacionalnih manjina upoznali su se sa još jednim nezavisnim državnim organom koji štiti i unapređuje ostvarivanje prava građana.

Jasminka Jakovljević, generalna sekretarka Stručne službe Zaštitnika građana, održala je prezentaciju o ulozi, nadležnostima i radu te institucije, detaljno objasnila na koji način ova služba postupa kada joj se pritužbom ili u neposrednom razgovoru obrati lice koje smatra da organi uprave nekorektno primenjuju propise Republike Srbije na njihovu štetu i ukazala na načine na koje je moguće kontaktirati Zaštitnika građana.

U toku prezentacije, stažisti/kinje su se uključili u dijalog, pokazujući visok stepen znanja iz oblasti prava, ali i delokruga poslova kojim se bavi Zaštitnik građana.

Robert Sepi, zamenik zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina predstavio je sektor koji se bavi pitanjima nacionalnih manjina. On je istakao da njegov tim obilazi nacionalne manjine, organizuje seminare i okrugle stolove, ali i da obilaze neformalne romske sredine. „Veliki broj sistemskih pritužbi stiže od strane Nacionalnih saveta zbog neostvarivanja prava iz oblasti obrazovanja, zaposlenja, upisa u izvod knjige rođenih“, istakao je Sepi, napominjući da je povećan stepen izvršenja pritužbi.

Tokom razgovora sa zamenikom zaštitnika, stažiste je zanimalo na koji način ova stručna služba rešava pitanja žalbi na jugu Srbije, kakve su prirode problemi na koje se građani žale i koliki broj žalbi stiže iz opština sa juga Srbije. Takođe, oni su postavljali pitanja i razgovarali o aktivnostima ove institucije koje su od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i o preporukama Zaštitnika građana i njihovoj primeni.

Sedište Zaštitnika građana je u Beogradu, a imaju predstavništva u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Oko 17000 pritužbi građana, na godišnjem nivou, dostavi se u njihovu kancelariju, a oko 14000 pritužbi se okonča. Pored pokretanja postupaka na osnovu pritužbi građana, stručna služba Zaštitnika građana pruža savetodavno-pravnu pomoć, a za pritužbe za koje nije nadležna upućuje na državne organe koji su nadležni za to.

Svako pravo ograničeno je pravima drugih i ima dve strane – ovlašćenje i obavezu. Budite spremni da prihvatite obe.

„Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“, sprovodi se uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije.

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije