03Apr2015

Srbija dovršava treći nacrt akcionog plana za Poglavlje 24

Srbija dovršava treći nacrt akcionog plana za poglavlje 24 i mogla bi uskoro da ga dostavi Evropskoj komisiji, pošto se razmotre sugestije civilnog društva i definišu troškovi planiranih aktivnosti, rečeno je 3. aprila na sastanku o izradi tog plana. Na drugom sastanku članova pregovaračke grupe za poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbednost, i predstavnika nevladinih organizacija koje se bave oblastima obuhvaćenim tim poglavljem, ocenjeno je i da je unapređena međusobna saradnja u čijem uspostavljanju se u početku nailazilo na teškoće. U nevladinom sektoru smatraju da je potrebno bolje definisati zaštitu prava građana u akcionim planovima za poglavlja 23 i 24, i ističu da je važno da se rokovi i troškovi realno postave da bi planirane aktivnosti donele željene rezultate.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i predsednik pregovaračke radne grupe za poglavlje 24 Aleksandar Nikolić je rekao da organizacije civilnog društva mogu da do 10. aprila dostave komentare u pisanoj formi na nacrt plana koji je objavljen na sajtu MUP-a. "Svi bismo voleli da to bude konačna verzija. Trudićemo se da to i bude", rekao je Nikolić i dodao da je Srbija spremna da dostavi Evropskoj komisiji akcioni plan, koji je merilo za otvaranje poglavlja 24, pošto razmotri i sugestije nevladinog sektora. On je rekao i da je Crna Gora imala pet verzija akcionog plana za to poglavlje koje je vrlo obimno i odnosi se na spoljne granice i šengenski sistem, migracije, azil, vize, policijsku saradnju, borbu protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudima, terorizma i droga, kao i sudsku saradnju u građanskim i krivičnim stvarima i carinsku saradnju.
 
Koordinator izrade akcionog plana za poglavlje 24 Dražen Maravić je kao najvećen izmene u trećem nacrtu naveo preciznije utvrđivanje budžeta, rokova i redosleda aktivnosti. Prema njegovim rečima, pošto se razmotre sugestije civilnog društva biće urađena procena troškova planiranih aktivnosti i plan će zatim biti upućen na mišljenje Ministarstvu finansija. Takođe, sa Skupštinom Srbije će biti održane konsultacije o tome da li su realni rokovi, predviđeni planom, za usvajanje zakona.
 
Evropska komisija je, kako je rečeno na skupu, tražila detaljniji prikaz aktivnosti u vezi sa reformom policije, da se osigura rad koordinatora podgrupa i "primat" akcionog plana nad drugim sličnim dokumentima. Maravić je rekao da je uvažen princiop "primata" akcionog plana, kao i da je namera da osobe koje koordiniraju proces izrade akcionog plana budu nadležna i za primenu. Dodao je da koordinatori prate a ministarstva sprovode aktivnosti tako da nema mesta za bojazni će "isti ljudi" i jedno i drugo raditi.
 
Maravić je rekao da je planirano i da se nastavi saradnja sa nevladinim sektorom i pošto se akcioni plan usvoji i počne njegova primena, i da najviše prostora za doprinos civilnog društva vidi u merenju uticaja aktivnosti. Takođe, pozvao je nevladine organizacije, s obzirom na njihovu stručnost, da daju predlog kako da se unese rodno osetljiv aspekt u izveštavanje o planiranim aktivnostima. On je rekao i da plan sadrži oko 60 aktivnosti koje će se odvijati i posle 2018. poput primene neke strategije koja se odnosi na duži period, a uneta je i opšta obaveza da se prati promena u pravnoj tekovini EU. Precizirao je i da su u trećem nacrtu plana menjani rokovi da bi se aktivnosti uskladile sa ciklus pretpristupne pomoći EU IPA.
 
Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 24 Sonja Stojanović Gajić je rekla za EurAktiv Srbija da je akcioni plan za poglavlje 24 "na vrlo visokom nivou" i da je bolji od akcionog plana za poglavlje 23 jer je detaljniji i kada je reč o metodologiji. "Ono što bismo mi sada voleli da vidimo jeste da se još jasnije definišu aktivnosti koje se tiču zaštite prava građana naše države ali i drugih žrtava krivičnih dela - azilanata, žrtava trgovine ljudima. To još nije na dovoljno dobar način urađeno ni u akcionom planu za 24 ni u planu za poglavlje 23", rekla je ona.
 
Sonja Stojanović Gajić je rekla da važno i da rokovi i troškovi budu na realni način postavljeni kako bi ovaj akcioni plan "zaživeo u praksi i promenio nešto u životima ljudi". Ona je rekla i da su MUP kao nadležno ministarstvo za poglavlje 24, i civilnog društvo, nakon lošeg početka i sukoba u decembru oko pitanja pristupa informacija, sada došli "do vrlo dobrog i održivog modela saradnje".
 
Na skupu je pozdravljena namera pregovaračke radne grupa za poglavlje 24 da dva puta godišnje o svom radu obaveštava ne samo Vladu Srbije i Evropsku komisiju već i organizacije civilnog društva i javnost, tako što će dokumente o tome objavljivati na sajtu MUP-a. Sonja Stojanović Gajić je rekla da je bitno da se usvoje smernice koje će omogućiti da sva ministarstva i radne grupe za pregovaračka poglavlja dosledno uključuju civilno društvo u svoj rad u procesu pregovora. Na skupu je rečeno da će šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević predstaviti na plenarnoj sednici smernice za saradnju sa civilnim društvom, a Sonja Stojanović Gajić je rekla da se "najava smernica" očekuje 8. aprila.
 

 

Euractiv