Zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja
01Nov2016

Forum Romi Srbije (FRS) i Centar za istraživanje javnih politika sproveli su od novembra 2016. do juna 2017. godineprojekat „Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja“, koji je podržala Fondacija Otvoreno društvo – inicijativa za Evropu (OSIFE) i Kancelarija romske inicijative (Roma Initiatives Office).

Cilj ovog projekta bio je da prikupi podatke o iskustvima Roma povratnika u procesu njihove integracije u srpsko društvo posebno s obzirom na pristup obrazovanju, zapošljavanju i izloženost diskriminaciji i oceni uticaja ovih faktora na ukupne ishode tj. uspešnost/neuspešnost njihove integracije. Podaci su prikupljeni kroz dubinske intervje sa Romima povratnicima u Subotici i Novom Sadu i u Centru za hitan prijem u Beloj Palanci; okrugle stolove sa predstavnicima lokalnih institucija, organizacija, mobilnih timova i nevladinog sektora koji se bavi Romima povratnicima u Subotici i Novom Sadu, i intervjue sa predstavnicima državnih institucija i organizacija, kao što su Centar za hitan prijem u Beloj Palanci; Kancelarija za ljudska i manjinska prava, tim Vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Nemačko srpska privredna komora, GIZ, Privredna komora Srbije, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Cilj projekta bio je unapređenje dijaloga o javnim politikama i uspostavljanje partnerstava na lokalnom i nacionalnom nivou kroz koja bi bile inicirane promene u pristupu inkluziji Roma povratnika kroz unapređivanje obrazovanih politika / mogućnosti zapošljavanja Roma povratnika u Srbiji i/ili kroz njihovo angažovanje na sezonskim poslovima u evropskim zemljama kroz legalne kanale. U fokusu projekta je naročito bilo istraživanje novih opcija za zapošljavanje Roma povratnika u partnerstvu sa evropskim i domaćim poslovnim asocijacijama i kroz proaktivne politike prema partnerima iz EU za otvaranje mogućnosti za sezonsko zapošljavanje Roma povratnika u EU kroz legalne kanale.

Poslednje, ali ne i najmanje važno, rezultati istraživanja tretmana Roma povratnika u javnom diskursu (kroz medije i izjave relevantnih kreatora javnih politika) iskorišćeni su za pokretanje diskusije unutar civilnog društva, javnih institucija i u široj javnosti o novim oblicima diskriminacije Roma povratnika i eventualnim efektima priliva migranata i mera štednje u Srbiji na nove forme diskriminacije Roma povratnika.

Rezultate istraživanja izložili smo u dva predloga javnih politika i dve analize.