Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca

CENTAR za istraživanje javnih politika od januara do juna 2017. godine sproveo projekat ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca”. Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji je podržalo projekat.

Nedovoljno poznavanje bezbednosnih rizika koji su uslovljeni specifičnim lokalnim kontekstom i nepoverenje u državne institucije, posebno u Narodnu skupštinu i političke partije, neke su od glavnih karakteristika političke situacije u Srbiji. Postojeći izborni sistem ne previđa direktno predstavništvo, čime su mogućnosti uključivanja lokalnih perspektiva u proces kreiranja javnih politika na nacionalnom nivou smanjene. Aktivnosti koje će Centrov tim sprovesti tokom ovog projekta, doprineće jačanju saradnje između državnih institucija i organizacija civilnog društva. Saradnja između ovih aktera odnosi se na identifikovanje glavnih rizika po ljudsku bezbednost na lokalnom nivou i trebalo bi da doprinese jačanju horizontalne i vertikalne saradnje u oblasti demokratske kontrole sektora bezbednosti kako na lokalnom tako i na centralnom nivou. Cilj projekta je uspostavljanje direktne komunikacije između predstavnika lokalne vlasti i narodnih poslanika/ca, što treba da doprinese jačanju poverenja u institucije i pozitivno utiče na reformu sektora bezbednosti.

Bezbednost mladih, migrantska kriza i rodno zasnovano nasilje biće osnovne teme kvalitativnog istraživanja koje će CENTAR sprovesti u tri lokalne zajednice. Glavni nalazi terenskog istraživanja biće formulisani u formi tri predloga praktične politike za svaku lokaciju pojedinačno i finalnog predloga javne politike koji će obuhvatiti nalaze sa sve tri lokacije. Projektni tim čine: Tanja JakobiMarina TadićJelena Šapić i Filip Stojanović.

Ovim projektom, CENTAR nastavlja da se bavi proučavanjem ljudske bezbednosti kroz kontekstualizaciju rizika na lokalnom nivou u Srbiji. Takođe, istraživanje predstavlja nadgradnju ranijeg projekta o lokalnoj bezbednosti mladih koji je CENTAR sproveo 2015. godine u Čačku, Zrenjaninu i Požarevcu.