Novi pristup u ekonomskoj integraciji Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU

Projekat ima za cilj da postakne proces integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju proučavanjem modela ekonomskih integracija u jedinstveno tržište EU zemalja koje nisu članice. Zbog zastoja u pregovorima o pristupanju EU, poverenje u proces opada, što zahteva snažniji okvir saradnje sa EU. Da bi se postigao ovaj cilj, potrebno je da se novim sporazumom ubrza pristupanje Zapadnog Balkana jedinstvenom tržištu EU, dok se punopravno članstvo u EU zadržava kao krajnji cilj, koji može biti ostvaren i kasnije. 
Opšti cilj projekta je podrška integraciji zemalja Zapadnog Balkana u EU, pružanjem informacija zasnovanih na dokazima zainteresovanim stranama uključenim u procese integracije u EU. Istraživački proces podrazumeva situacionu analizu, uporednu analizu pravnih okvira zemalja koje nisu članice EU ali su njihove privrede integrisane u jedinstveno tržište EU, ekonomsku evaluaciju takvog pristupa sa fokusom na ključne sektore, i geopolitičku analizu konteksta Zapadnog Balkana. Projekat koji sprovode CENTAR i Regionalni centar za strateške i političke inicijative, oslanja se na ekspertizu međunarodnih stručnjaka sa bogatim iskustvom, i ima za cilj da utiče na donosioce odluka i zagovara ubrzanu integraciju u jedinstveno tržište EU na osnovu sveobuhvatnih analiza i preporuka. 
 
U toku sprovođenja projekta objavljeni su prelog javne politike i studija u kojima se obrazlaže predlog za novi pristup odnosu između Zapadnog Balkana i EU.
 
Predlog za novi pristup odnosima između Zapadnog Balkana i EU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlog za novi pristup odnosima između Zapadnog Balkana i EU - studija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekat podržava Fond za otvoreno društvo.  
Trajanje projekta: jun 2023. do decembar 2023. godine.