Projekat: Novo zapošljavanje: Zagovaranje prava radnika na digitalnim platformama u Srbiji
07Jun2024

Kako bi evropski propisi promenili uvid poreskih organa u prihode frilensera i radnika koji rade na platformama za izdavanje nekretnina?

Eurostat je u 2022. godini organizovao pilot anketiranje u 17 zemalja EU i EFTA o procentu platformskih radnika u ovim zemljama koji su radili onlajn ili na lokaciji. U radnike na lokaciji uvrstio je pored radnika u prevozu i one radnike koji rade na platformama za izdavanje nekretnina. S obzirom da se CENTAR već godinama bavi statusom platformskih radnika, proširili smo polje našeg istraživanja i na radnike koji pružaju usluge na platformama za izdavanja nekretnina. Ova definicija rada obuhvata sve zadatke povezane sa procesom iznajmljivanja, uključujući postavljanje oglasa za nekretnine na platformi, upravljanje rezervacijama i pružanje iznajmljenih prostora korisnicima. U tom kontekstu bavili smo se i pitanjem oporezivanja i radnog statusa ovih radnika.
 
Evropski savet je 22. marta 2021. godine doneo Direktivu br. 2021/514/EU  (DAC 7) kojom se menja i dopunjuje Direktiva 2011/16/EU o administrativnoj saradnji u području oporezivanja. Ovim izmenama uvode se obaveze operatera platformi da informišu države članice o činjenicama relevantnim za utvrđivanje poreske obaveze lica koja prihode ostvaruju korišćenjem tih platformi, kao i obaveza država članica na međusobnu (automatsku) razmenu ovih informacija.
 
Ova tema je od značaja za Srbiju jer bi priključenje ovom mehanizmu potencijalno značilo mogućnost boljih uvida u broj korisnika koji ostvaruju prihode od frilensinga i izdavanja nekretnina preko digitalnih platformi i potencijalno doprinelo uvećanju budžetskih prihoda na račun neprijavljenog dohotka ostvarenog preko digitalnih platformi. 
 
Tim povodom 7.juna 2024. godine d 12 do 14 časova organizujemo okrugli sto pod nazivom "Kako bi evropski propisi promenili uvid poreskih organa u prihode frilensera i radnika koji rade na platformama za izdavanje nekretnina?". Cilj okruglog stola je upoznavanje javnosti sa ovim delom pravnog nasleđa Evropske unije, koji će, u skladu sa procesom pridruživanja morati da se implementira u pravni sistem Srbije. 
 
Imajući u vidu već pomenutu definiciju Eurostat-a o radnicima na platformama za izdavanje nekretnina, ovakva promena bi potencijalno značila i proširenje radnih prava za one građane čiji angažman na platformama do sada nije bio prepoznat.   
 
Biće nam zadovoljstvo da sa vama prodiskutujemo nalaze istraživanja. 
 
Pridružite nam se na okruglom stolu i svoje učešće potvrdite do utorka, 5. juna 2024. e-mailom na adresu: office@publicpolicy.rs  sa naznakom da li ćete doći u prostor u ul. Knez Mihailova broj 6/III, ili ćete nam se pridružiti preko Zoom platforme.