25Feb2016

Centar domaćin prezentacije "Ranjivost Roma u javnopolitičkom diskursu o borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji"

   Diskusija pod nazivom Ranjivost Roma u javnopolitičkom diskursu o borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji održaće se u ponedeljak, 29. februar 2016. godine od 11 sati, u Centru za istraživanje javnih politika. Na koji način javnopolitički akteri razumeju Rome kao ranjivu grupu kada je reč o trgovini ljudima u Srbiji, kako bi se identifikovale posledice diskursa o Romima na kreiranje i primenu politike borbe protiv trgovine ljudima, neka su od pitanja na koja je istraživala Jelena Jovanović, istraživačica Centra za javne politike Centralno-evropskog univerziteta.

  U okviru projekta analizirani su narativi trenutnih i potencijalnih aktera o Romima kao ranjivoj grupi i to na osnovu intervjua sa javnopolitičkim akterima kao i analizi strateških dokumenata, izveštaja i ostalih sekundarnih izvora.

  Rezultati projekta su dva duža naučna rada kao i preporuke javnopolitičkom mehanizmu na srpskom i engleskom jeziku. Svi rezultati dostupni su na  https://cps.ceu.edu/profiles/research-fellow/jelena_jovanovic.

Preporuke na srpskom:

https://cps.ceu.edu/sites/default/files/publications/cps-policy-brief-osi-ttf-ranjivost-roma-2015.pdf

https://cps.ceu.edu/sites/default/files/publications/cps-policy-brief-osittf-romi-kao-zrtve-trgovine-ljudima-2015.pdf

  Centar za istraživanje javnih politika bavio se ovim pitanjem kroz projekte o bezbednosti Romkinja i Romi u Srbiji i kroz projekat unapređenje prevencije, zaštite i integracije trgovine ljudima. Publikaciju Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji možete preuzeti ovde. Nalaze istraživanja i preporuke za efikasniju zaštitu žrtava trgovine ljudima u Srbiji takođe možete preuzeti na sledećem linku.

   Centar za istraživanje javnih poltika sarađuje sa Centrom za političke studije Centralno-evropskog univerziteta u Budimpešti i  Think Thank fondom Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte.