Preliminarna procena efekata Covid19 na platformski rad u Srbiji

Gigmetar specijalni izveštaj, jun 2020. Autori: Tim Centra

preuzmi publikaciju

Predvodnici promena na tržištu rada: prototipovi dostojanstvenog rada za Srbiju u digitalnom dobu

Zbornik radova, Autori: Branka Andjelkovic, Maja Kovac, Tanja Jakobi, Senad Jasarevic, Darko Bozicic, Jelena Sapic

preuzmi publikaciju

Organizovanje po pozivu: Zastupanje, vidljivost i kolektivno pregovaranje u ekonomiji honorarnih poslova

MOR i CENTAR su preveli publikaciju o udruživanju radnika u ekonomiji honorarnih poslova i u platformskoj ekonomiji.

preuzmi publikaciju

Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?

Prvo istraživanje u Srbiji koje se bavi profilima radnika na digitalnim platformama. Autorke: Branka Anđelković, Jelena Šapić, Milica Skočajić

preuzmi publikaciju

Perspektive Srbije u ekonomiji zasnovanoj na znanju

Za izgradnju KBE potrebna je promena institucionalnog okvira i uključivanje širokog kruga aktera iz sektora obrazovanja, privrede i civilnog društva u proces transformacije. Autor: Vladan Ivanović

preuzmi publikaciju

Konkurentnost privrede Srbije u kontekstu nove globalne ekonomije: prilike i rizici

Pozicioni papir, Konferencija "Budućnost rada - Budućnost je sada" 2018, Autori: Kori Udovički, Pavle Medić i Sonja Avlijaš

preuzmi publikaciju

Obrazovanje za budućnost: ka novim javnim politikama

Investiranje u razvoj ljudskog kapitala kroz unapređivanje nivoa obrazovanja jedan je od nosećih elemenata društvenog i ekonomskog razvoja zasnovanog na znanju. Autor: Ivana Aleksić

preuzmi publikaciju

Rodna nit digitalnog preduzetništva: Smernice za ekonomsko osnaživanje žena u ekonomiji znanja

Predlog javne politike Autori: Branka Anđelković, Tanja Jakobi i Maja Kovač

preuzmi publikaciju

Rodna ravnopravnost i politički procesi: Zašto žene ne glasaju za žene?

Neophodne su izmene programa političkih stranaka, uvođenje kvota i implementacija postojećih, na svim nivoima unutar partija i organa vlasti.

preuzmi publikaciju

Građani na straži: Lokalni pristup u smanjivanju rasprostranjenosti oružja

Predlog lokalizacije politika za legalizaciju SALW i sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja. Autori: Filip Stojanović, Jelena Šapić

preuzmi publikaciju

Vatreno oružje i žrtve rodno zasnovanog nasilja: Perspektiva koja nedostaje

Ovaj predlog praktične politike bavi se odnosom medija prema posedovanju i korišćenju vatrenog oružja u slučajevima rodno zasnovanog nasilja

preuzmi publikaciju

Zdravstvena zaštita migranata u Srbiji: značaj informacija i njihove razmene

Cilj ovog rada je da doprinese diskusiji o ulozi i značaju informacija u politikama i praksama pružanja zdravstvene zaštite migrantskoj populaciji i njihovoj integraciji u sistem zdravstvene zaštite.

preuzmi publikaciju

Vodič za procenu rizika od rodno zasnovanog nasilja prilikom izvoza naoružanja

Vodič za poslanike, autor Filip Stojanović

preuzmi publikaciju

Integracija Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja

U ovom predlogu praktične politike zagovaramo mere za uspešnije uključivanje povratnika u obrazovni proces i na tržište rada. Autori: Tanja Jakobi i Dejan Marković

preuzmi publikaciju

Šta je bezbednosna politika Republike Srbije?

Vojna neutralnost je bila dosadašnje pribežište donosilaca odluka u izbegavanju davanja jasnih odgovora i nuđenja konzistentne ideje bezbednosne politike, piše Jelena Radoman.

preuzmi publikaciju

Posedovanje oružja i ljudska bezbednost: Da li nas oružje štiti ili plaši?

Članica Centra Marina Tadić analizira postojeće prakse i stavove ranjivih grupa i daje preporuke u vezi sa problemom rasprostranjenosti vatrenog oružja u Srbiji

preuzmi publikaciju

Mediji i ranjive grupe: Kratka analiza odnosa medija prema Romima povratnicima i migrantima

Pojačano interesovanje medija za marginalizovane grupe ne podrazumeva uvek i njihov interes da dublje analiziraju probleme sa kojima se pripadnici ovih grupa suočavaju. Autori: Tanja Jakobi i Dejan Marković

preuzmi publikaciju

Za i protiv: Verska služba u Vojsci Srbije

Cilj ove analize saradnice CENTRA Marine Tadić jeste da podstakne diskusiju o mestu, ulozi i dometima organizovanja verske službe u oružanim snagama Republike Srbije. Mart 2014.

preuzmi publikaciju

Izveštavanje medija o Romkinjama i Romima: faktografija bez konteksta

Kvalitativna analiza pisanja domaćih štampanih medija (350 tekstova) o Romkinjama i Romima autorke Tanje Jakobi, medijske savetnice CENTRA. Februar 2015

preuzmi publikaciju

Kakav je položaj žena u oružanim snagama Zapadnog Balkana?

Istraživačica Centra Tatjana Milic analizira rezultate objavljene u studiji „Položaj žena u oružanim snagama Zapadnog Balkana“. Mart 2014.

preuzmi publikaciju

Bezbednost dece na internetu u Srbiji: Izloženost bez koordinisane zaštite

U Policy brief-u Centar se zalaže da deca budu prepoznata kao ranjiva grupa u Strategiji o razvoju informacione bezbednosti autor: Jelena Šapić

preuzmi publikaciju

Monitoring izborne kampanje: Stranke o bezbednosnim temama

Rezultati analize zastupljenosti deset bezbednosnih tema u izbornoj kampanji pokazuju da su stranke propustile šansu da ponude građanima koherentno viđenje bezbednosne politike

preuzmi publikaciju

Civilno društvo i institucije na istom zadatku: Mogućnosti za unapređenje ljudske bezbednosti u lokalnim zajednicama

Mapiranjem dobrih praksi želimo da ukažemo na mogućnost podizanja efikasnosti postojećih modela lokalizacije bezbednosnih politika i demokratske kontrole reforme sektora bezbednosti.

preuzmi publikaciju

Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji – tri godine posle

Iako je Srbija druga od zemalja u regionu, posle BiH, usvojila NAP, njegovi ciljevi još uvek nisu ostvareni u praksi, piše Marina Tadić saradnica CENTRA. Oktobar 2013

preuzmi publikaciju

Šta Strategija policije u zajednici znači Romkinjama i Romima u Srbiji?

Iako je prilikom usvajanja Dekade Roma 2005-2012 prepoznata značajna uloga MUP, tokom dosadašnje primene koncepta policije u zajednici, MUP nije razvio posebnu politiku za rešavanje bezbednosnih problema ove zajednice, piše Jelena Radoman. Januar 2014

preuzmi publikaciju

Izvoz oružja i nasilje nad ženama

Prvo istraživanje o poštovanju odredbi koje je Srbija preuzela ratifikovanjem Sporazuma o trgovini oružjem (ATT) iz ugla rodno zasnovanog nasilja. Filip Stojanovic, Milica Skocajic

preuzmi publikaciju

Mladi i vršnjačko nasilje: Kako od pasivnih posmatrača stvoriti agilne građane?

Kako učenici srednjih škola percipiraju ulogu lokalnih i nacionalnih aktera u prevenciji vršnjačkog nasilja. Autori: Milica Skocajic i Filip Stojanovic

preuzmi publikaciju

Iskustva u primeni NAP 1325 na lokalnom nivou

Iskustva u lokalizaciji NAP u opštinama Svrljig, Vršac, Niš, Kikinda i Kragujevac Autor: Luka Šterić

preuzmi publikaciju

Uticaj Četvrte industrijske revolucije na razvoj digitalnih kompetencija, 2019

Uticaj Četvrte industrijske revolucije na razvoj digitalnih kompetencija, 2019

preuzmi publikaciju

Deca mogu da traže zaštitu svojih prava kod Komiteta za prava deteta UN

Zaštita prava deteta ojačana je od 14. aprila stupanjem na snagu Trećeg fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta, piše istraživačica CENTRA Tatjana Milić. April 2014.

preuzmi publikaciju

Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh ruralnih razvojnih politika

“Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh ruralnih razvojnih politika” je regionalni, ka politikama orjentisan projekat, baziran na istraživanju koje su sproveli Centar i Udruženje agroekeonomista iz Makedonije

preuzmi publikaciju

Budžetska linija 481 - Iskustva Pirota, Kraljeva i Sombora

Na primeru tri grada analizirali smo pomake u korišćenju budžetske linije 481 - Dotacije NVO

preuzmi publikaciju

Mehanizmi podrške zaposlenima u MUP i MO

Tekst analizira mehanizme podrške zaposlenima u MUP i MO i nudi preporuke za unapređenje njihovog rada.

preuzmi publikaciju

Ljudska prava i trgovina oružjem: Nova paradigma?

Jelena Bjelica, Ljudska prava i trgovina oružjem: Nova paradigma?, Centar za Istraživanje Javnih Politika, Beograd, Juli 2015.eng only

preuzmi publikaciju

Šta donosi Nacrt zakona o proizvodnji i prometu oružja?

Komentar Svetlane Đurđević Lukić o Nacrtu Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme. Mart 2015.

preuzmi publikaciju

Analiza starateljstva nad decom migrantima bez roditeljskog staranja u Srbiji

Nova usluga staratelja deci pruža ono što oni najviše cene - mogućnost da imaju osobu koja se brine o njima i u koju imaju poverenje, sa kojom osećaju bliskost.

preuzmi publikaciju