Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
06Oct2013

Novo istraživanje CENTRA o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji

Centar za istraživanje javnih politika sprovodi istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji i o sreći članova porodice sa maloletnom decom. Baveći se konceptom sreće, ukazaćemo na vezu između demografskih, starosnih, socijalnih i drugih karakteristika porodica u Srbiji i osećaja životnog zadovoljstva članova porodice i razvoja dece.

Istraživanje se sastoji od dva metodološka dela: kvantitativnim dokumentovanjem zadovoljstva životom i sreće članova porodica o čemu će biti prikupljeni i obrađeni statistički podaci, i kvalitativnom obradom odabranog uzorka, primenom fokus grupa i dubinskih intervjua. Istraživački nalazi će biti predstavljeni u izveštaju tokom decembra 2013. godine. Cilj projekta je da ponudi osnovu za kreiranje socijalnih politika usmerenih na podršku porodicama sa decom u Srbiji i podsticanje razvoja dece.

Projekat sprovodi Centar u saradnji sa agencijom Faktor Plus uz podršku UNICEF-a.